Aktualny statut fundacji

Pobierz plik: statut-cogitavi-2018.pdf


Statut Fundacji

„COGITAVI”

działającej na rzecz budowy, nowoczesnego, świadomego, obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego

Tekst jednolity z dnia 02 czerwca 2018 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „Cogitavi”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Maciej Frąckowiaka i Pawła Butylińskiego (zwanych dalej Fundatorami), aktem notarialnym z dnia 11 października 2013 r. sporządzonym przez notariusza Przemysławę Bac z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Słubicach przy ulicy Wojska Polskiego nr 169 (repertorium A nr 7746/2013).

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Wrocław.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może posiadać logo.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Promowanie i nauczanie idei oraz praktyki obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego, a także demokracji uczestniczącej, budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych oraz rozwiązywanie konfliktów społecznych;
 2. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc w integracji, reintegracji oraz włączaniu w tkankę społeczną osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub osób mających trudności z readaptacją społeczną;
 3. Powiększanie świadomości oraz dobrostanu psychologicznego osób pochodzących z marginalizowanych, dyskryminowanych i defaworyzowanych grup społecznych oraz osób z grup potencjalnie zagrożonych marginalizacją, dyskryminacją i społecznym wykluczeniem;
 4. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz organizowanie i wspieranie, edukacji ekologicznej, regionalnej, społecznej i obywatelskiej społeczeństwa;
 5. Działalność na rzecz: rozwoju samoświadomości, upowszechniania wiedzy o funkcjonowaniu psychiki ludzkiej, dynamiki relacji interpersonalnych, zmniejszenia dyskryminacji, redukcji przemocy oraz patologii społecznych, powiększanie świadomości w zakresie społeczeństwa obywatelskiego również w odniesieniu do bogactwa psychiki oraz wewnętrznego życia człowieka;
 6. Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności;
 7. Promocja i organizacja wolontariatu skupionego wokół teorii i praktyki funkcjonowania obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego;
 8. Propagowanie i działanie na rzecz rozwoju nieprofesjonalnej twórczości artystycznej.
 9. Wsparcie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz twórczości opisanej w punkcie 8;
 10. Działania na rzecz literatury, filmu, a także innych dziedzin kultury i sztuki zajmujących się fantastyką oraz popularyzowanie zainteresowania nią;
 11. Wspieranie i propagowanie alternatywnych form edukacji oraz edukacji przez zabawę;

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wzmacnianie i ułatwienie dostępu do mediów takich jak prasa, radio, telewizja, Internet a w szczególności do mediów niezależnych, społecznych i partycypacyjnych całej społeczności, a szczególnie osobom wykluczanym lub dyskryminowanym bądź zagrożonych dyskryminacją albo wykluczeniem społecznym;
 2. Wspieranie finansowe, organizacyjne i merytoryczne inicjatyw społecznych oraz edukacyjnych;
 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. Wykonywanie zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej,
 5. Działania wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 6. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 7. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, merytorycznie, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie efektywnego zarządzania zasobami i wiedzą,
 8. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów kształcących umiejętności psychospołeczne, komunikacyjne, psychologiczne i artystyczne;
 9. Rozwijanie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do właściwego i skutecznego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie informacyjnym;
 10. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie, a zwłaszcza bezrobotnych na terenie miejskim i wiejskim;
 11. Współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 12. Wspieranie rozwoju idei obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego oraz zarządzania partycypacyjnego w firmach, instytucjach i samorządach;
 13. Organizowanie akcji społecznych;
 14. Współpracę z instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie stosowania i rozwijania komunikacji społecznej;
 15. Stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności oraz podnoszenia kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz osób skupionych wokół idei Fundacji;
 16. Wzmacnianie głosu dzieci i młodzieży, a także osób starszych i niepełnosprawnych oraz zwiększanie uczestnictwa tych grup w polityce i podejmowaniu decyzji politycznych, społecznych i gospodarczych;
 17. Wzmacnianie głosu wszelkich grup społecznych zagrożonych dyskryminacją
  i wykluczeniem a w szczególności ze względu na pochodzenie, rasę, wyznanie, tożsamość seksualną, niepełnosprawność;
 18. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów kształcących umiejętności psychospołeczne i zwiększające świadomość oraz możliwość wpływania na życie własne w odniesieniu do społeczeństwa;
 19. Rozwój i wdrażanie idei obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego w firmach, instytucjach, samorządach, placówkach kulturalnych, oświatowych, opiekuńczych, organizacjach pozarządowych, instytucjach pożytku publicznego;
 20. Prowadzenie działalności informacyjnej, upowszechniającej i wydawniczej dotyczącej celów Fundacji;
 21. Działania na rzecz upowszechniania w społeczeństwie idei kształcenia ustawicznego;
 22. Działania na rzecz równości szans w dostępie do edukacji i zatrudnienia;
 23. Kształtowanie postaw tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania praw człowieka
  i demokracji;
 24. Edukowanie społeczeństwa, poprzez inicjowanie sprawdzonych i nowatorskich form zajęć edukacyjnych, oświatowych, które służą jego wszechstronnemu rozwojowi w tym organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć;
 25. Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, w zakresie w jakim wspiera on cele statutowe Fundacji;
 26. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i ich publikacja w zakresie celów statutowych;
 27. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i społecznościami;
 28. Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, plenerów, seminariów, konferencji oraz wydarzeń kulturalnych

- Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów kształcących umiejętności rzemieślniczych i artystycznych;

- Edukowanie społeczności, poprzez inicjowanie sprawdzonych i nowatorskich form zajęć edukacyjnych, oświatowych, które służą jego wszechstronnemu rozwojowi;

 1. Wspieranie finansowe, organizacyjne i merytoryczne inicjatyw społecznych oraz edukacyjnych;
 2. Działania wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności internetowych;
 3. Współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), z czego 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. W ramach funduszu założycielskiego

- Maciej Frąckowiak - przeznacza kwotę pieniężną w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) stanowiącą kapitał przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji oraz składnik majątkowy w postaci laptopa firmy Hewlett - Packard Compaq Presario CQ61 wraz z drukarką laserową firmy Kyocera o łącznej wartości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);

- Paweł Butyliński - przeznacza składnik majątkowy w postaci projektora multimedialnego Epson EMP 74 oraz aparatu fotograficznego FUJIFILM FinePix S1600, o łącznej wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

 1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach ustanowionych w niniejszym statucie.

§ 9

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku fundacji,

e. odsetek bankowych,

f. dochodów z działalności gospodarczej.

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

- wydawanie oraz sprzedaż publikacji i czasopism, w tym wydawanie książek, gazet,

- czasopism i wydawnictw periodycznych,

- wydawanie nagrań dźwiękowych,

- pozostała działalność wydawnicza,

- reprodukcja nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, komputerowych nośników informacji,

- sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych,

- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,

- usługi szkoleniowe, informacyjne, doradcze i konsultingowe,

- promocja, PR i reklama imprez kulturalnych, instytucji kulturalnych oraz ich koordynacja,

- wydawanie płyt CD,

- działalność fotograficzna,

- działalność związana z organizacją targów i wystaw,

- pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

- działalność związana z filmem i przemysłem wideo, w tym produkcja filmów i nagrań wideo, rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo oraz projekcja filmów,

- działalność radiowa i telewizyjna,

- inna działalność artystyczna i rozrywkowa, w tym: działalność

- zespołów teatralnych

- dramatycznych i lalkowych, działalność zespołów teatralnych i muzycznych,

- działalność filharmonii, orkiestr, chórów , działalność zespołów pieśni i tańca,

- działalność galerii i salonów wystawienniczych, działalność domów i ośrodków kultury,

- artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- działalność obiektów kulturalnych,

- usługi projektowe, reklamowe, marketingowe i promocyjne,

- organizacji imprez turystycznych i kulturalnych,

- telekomunikacja, w tym transmisja danych,

- reklama

- sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

- sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- badanie rynku i opinii publicznej,

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 11

1. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Prezes Zarządu jest Kierownikiem Fundacji.

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 członków, w tym z Prezesa Zarządu.

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

3. Najpóźniej na dwa miesiące przed końcem kadencji Prezes Zarządu może wyznaczyć nowy skład Zarządu na kolejną kadencję.

4. W razie nie dokonania wyboru w sposób określony w § 12 pkt. 2 niniejszego statutu, obecny Zarząd pełni funkcję Zarządu przez kolejną kadencję.

5. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.

6. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu oraz od jednego do czterech członków Zarządu. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.

7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Prezesa Zarządu przed upływem kadencji.

8. Funkcję Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

9. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

a. śmierci,

b. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

c. odwołania przez Prezesa Zarządu,

d. odwołania z funkcji członka Zarządu przez Zarząd w drodze uchwały podjętej jednogłośnie z pominięciem głosu osoby odwoływanej. Przepis ten nie dotyczy Fundatora,

10. W razie śmierci Fundatora, w przypadku, gdy Fundator dzierży funkcję Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu zostanie wybrany przez członków Zarządu spośród członków aktualnego składu Zarządu. Każdy z Prezesów Zarządu pełniący funkcję po śmierci Fundatora może być odwołany przez jednogłośną uchwałę pozostałych członków Zarządu Fundacji.

11. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy nie rzadziej niż dwa razy w roku lub na wniosek przynajmniej dwóch członków składu Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

12. Obrady Zarządu mogą się również odbywać za pomocą Internetu, a głosowania mogą być prowadzone również drogą internetową lub korespondencyjnie.

13. Z obrad Zarządu sporządzany jest protokół.

14. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

15. Uchwały mogą zapadać drogą internetową lub korespondencyjnie.

16. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie. Prezesowi Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

§ 14

1. Do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.

2. Do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, w przypadku Zarządu wieloosobowego przypadku uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu łącznie. Członkowie tacy mają obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.

Rozdział. V

Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą jednogłośnej uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działającej na terenie RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 02 czerwca 2018r.